nummer 7 - januari 2013
Koplopergemeenten in beeld

Afgelopen jaar is de GSA Natuurlijk Samen door een brede maatschappelijke coalitie in het leven geroepen om homovijandige incidenten in wijken een halt toe te roepen en samen te werken aan veilige wijken voor alle burgers. Tot die coalitie behoren kenniscentrum discriminatie Art.1, RADAR - bureau voor gelijke behandeling, COC-Nederland, kennisinstituut  Movisie, Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken LSA, Ouderenbond ANBO, Politienetwerk Roze in Blauw en rond de dertig andere organisaties die hun steun en medewerking hebben toegezegd. De GSA kwam tot stand met financiële steun van de Directie Emancipatie van het Ministerie van OC & W.

Eerste activiteiten waren gericht op het bekendmaken van de nieuwe alliantie, het bundelen en beschikbaar stellen van kennis en informatie via een website en een actieve benadering van onze voornaamste doelgroep: lesbiennes, homoseksuelen, biseksuele en transgenders (LHBT'ers) en professionals op lokaal niveau.

In 2013 wil Natuurlijk Samen de samenwerking met de zogenaamde koploper-gemeentes intensiveren bij het realiseren van veilige wijken. De gemeente - haar specifieke bestuurlijke inrichting, organisatie, samenwerking  en communicatie op lokaal niveau - speelt een centrale rol bij het zoveel als mogelijk voorkomen van mensonterende incidenten en het ontwikkelen van een efficiënte aanpak waar die zich onverhoopt toch voordoen. Een effectieve ketenaanpak kan helpen om de  veiligheid van alle burgers te waarborgen. 

Aanbod aan gemeenten

Natuurlijk Samen biedt gemeenten aan een rol te spelen bij het toetsen van bestaande activiteiten en het huidige beleid op gebied van veiligheid. Wat zijn hierin de sterke en zwakke punten en waar liggen de verbeterpunten m.b.t.  LHBTers?

Ook kan Natuurlijk Samen adviseren rondom preventie en aanpak van homovijandige incidenten en het opzetten en implementeren van een efficiënte ketenaanpak voor veilige wijken. De GSA beschikt over tal van voorbeelden van geslaagde plannen en interventies op lokaal niveau. 

Op de website zijn voorbeelden te vinden van gemeentelijke sociale calamiteitenplannen. 

 

LHBT's, ADV's en RDO's

Natuurlijk Samen heeft zich per brief gericht tot de college's van B&W van de koplopergemeenten. Inzet is een intensievere samenwerking tussen gemeente, lokale LHBT-organisaties en antidiscriminatievoorzieningen ter bevordering van een veilige woonomgeving voor iedereen.

Door middel van preventieve maatregelen en het treffen van voorzieningen in een sociaal calamiteitenplan kan voorkomen worden dat spanningen in een wijk escaleren.

Ook zal Natuurlijk Samen de Regionale Discriminatie Overleggen (RDO's) van politie, OM en ADV's benaderen om de meerwaarde van sociaal calamiteitenplannen en andere preventieve maatregelen inder de aandacht te brengen.

Good practices

 Op de website zijn inmiddels een goede goede voorbeelden beschreven van de aanpak van pesterijen van homo's in de wijk. Met deze voorbeelden kunnen organisaties die te maken krijgen met homovijandig gedrag putten uit ervaringen van anderen en niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.

We zijn nog op zoek naar meer goede voorbeelden, stuur deze naar info@natuurlijksamen.org 
Wij nemen contact met u op en gaan aan de slag.

Sociaal Calamiteitenplan

Een aantal gemeenten in Nederland is voorbereid op spanningen in de wijk door middel van het vaststellen van een sociaal calamiteitenplan. Ook sociale spanningen binnen een gemeente of incidenten rond discriminatie of het wegpesten van buurtbewoners kunnen leiden tot onrust binnen een gemeente. Om vantevoren na te denken over maatregelen bij dergelijke sociale calamiteiten is voor veel gemeenten geen overbodige luxe. In de afgelopen jaren zijn immers vaak kleine incidenten uitgegroeid tot behoorlijke onrust in hele wijken.

Natuurlijk Samen wil met gemeenten nadenken over preventiemaatregelen rond sociale onrust. Het benaderen van sleutelfiguren en het klaar hebben liggen van een draaiboek zorgt voor snelle interventie en voorkomt onrust.

Diverse gemeenten hebben een draaiboek in de vorm van een Sociaal Calamiteitenplan (SCP) opgesteld voor een snelle interventie bij een sociale calamiteit. Voorts heeft het kennisinstituut FORUM een handboek uitgegeven voor het opstellen van een Sociaal Calamiteitenplan. Op de website vindt u een lijst met diverse documenten waaronder een aantal voorbeelden van een gemeentelijk Sociaal Calamiteitenplan.

Roze 50 plus

Vanaf januari vinden overal in het land twee bijeenkomsten plaats voor ouderen, die over andere zaken willen praten dan over kinderen en kleinkinderen. Bij “Als u begrijpt wat ik bedoel…” praten zij over de zaken die goed en belangrijk zijn in hun leven. Onder het genot van een tompouce bij de eerste bijeenkomst en een High Tea bij de tweede bijeenkomst delen zij hun verhalen.

Vanaf januari 2013 starten de eerste bijeenkomsten van “Als u begrijpt wat ik bedoel…” in meer dan dertig plaatsen in Nederland. Bij de High Tea kunnen de ouderen een aan hen vertrouwd persoon uit hun omgeving uitnodigen. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het consortium Roze 50+ Nederland (ANBO, COC, MOVISIE, Vilans).

Nieuwe flyer
Kent u een oudere voor wie “Als u begrijpt wat ik bedoel...” geschikt is? Wijs hem of haar dan op deze bijeenkomsten. Alle informatie is te vinden op de website van Roze 50 Plus 
Aanmelden voor ‘Als u begrijpt wat ik bedoel…’ kan door het aanmeldformulier op de website aan de rechterkant in te vullen.