nummer 9 - oktober 2013
Studiedag over over veiligheid en LHBT'ers

Op zaterdag 5 oktober 2013 vond in Amsterdam een studiedag plaats voor mensen die zich bij regionale LHBT-organisaties bezighouden met veiligheid. Zij krijgen vaak signalen en meldingen vanuit hun gemeenschap en het doel van de dag was hen meer kennis en inzicht te geven over de mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden van het strafrecht. De studiedag werd georganiseerd door het Landelijke Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie en Natuurlijk Samen.

Jet Hoogendijk, plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie bij het arrondissement parket Amsterdam en landelijk portefeuillehouder discriminatiezaken benadrukte  in haar welkomwoord dat bestrijding van discriminatie één van de prioriteiten is van het OM. Ze benadrukte de noodzaak van het doen van aangifte, want “Wat we niet weten, kunnen we niet aanpakken”.  LHBT-organisaties kunnen daar volgens haar een belangrijke rol in spelen en naast het slachtoffer gaan staan. Vervolging is evenwel niet altijd mogelijk, omdat het feit niet strafbaar is of niet te bewijzen valt dat een verdachte ook dader is. En soms is inzet van het strafrecht ook niet altijd het gewenste middel.

Officier van Justitie Hieke Vriezen-Buist en specialistisch beleidsmedewerker Maartje Vrins, beiden verbonden aan het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het OM, behandelden de specifieke discriminatieartikelen in het Wetboek van Strafrecht, zoals bijvoorbeeld groepsbelediging (artikel 137c Sr), het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld (artikel 137d Sr), en discriminatoire uitsluiting (artikel 429quater Sr). Ook werd aandacht besteed aan delicten zoals mishandeling, vernieling, brandstichting en belediging, waarbij een discriminatoir aspect een rol kan spelen. De an sich droge wetsartikelen en de logica erachter werden toegelicht aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden, zoals pesten in de woonomgeving, uitlatingen gedaan in het kader van een religieuze overtuiging of uitlatingen door politici. De middag werd afgesloten met twee gespeelde rechtszaken. Hoofdrolspelers - in hun dagelijks leven ook rechter, officier van justitie en advocaat – konden zich uitlaten over een casus inzake bedreiging en belediging via Twitter en een casus over internetdates die uitliepen op geweld en beroving van homomannen.

De studiedag werd georganiseerd op initiatief van Natuurlijk Samen en was een vervolg op een studiedag van 22 september 2012 over de rollen van de LHBT-organisaties en partners in de veiligheidsketen. In het voorjaar van 2014 zullen studiedagen georganiseerd worden voor LHBT-organisaties over de insides van het werk van Antidiscriminatiebureaus. Bent u actief voor een regionale of lokale LHBT-organisatie en heeft u hierin interesse, neem dan contact op met Natuurlijk Samen via info@natuurlijksamen.org

Alle Kleuren Oost

Verslag activiteiten in Amsterdam Oost

Vanuit Natuurlijk Samen zijn van de zomer  twee initiatieven in Amsterdam Oost ondersteund die door het lokaal samenwerkingsverband 'Alle Kleuren Oost 'zijn gerealiseerd. Het gaat om de ‘Iftar samen Oost’ em 'Time Colors'.  De Iftar vond plaats op 30 juli 's avonds van 20-23 uur. Thema van de avond was tolerantie en veilig samen zijn. De  IIftar was ook het startschot voor het samenwerkingsverband 'Alle Kleuren Oost', ondersteund door Natuurlijk Samen. Timor Colors was een muziekpodium in het kader die plaatsvond op 2 augustus van 16-22 uur. Doel van beide initiatieven was tweeledig : de veiligheid voor LHBT'ers in de wijk vergroten en het stimuleren van activiteiten door de buurtbewoners zelf.

De Iftar

De Iftar vond plaats op 30 juli 's avonds bij de Evenaar, een sociale accommodatie in zelfbeheer van bewoners op het Ambonplein, in de Indische Buurt. Tijdens de Iftar vond er een discussie plaats met Glen Helberg, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens alsmede ontvanger in januari van een Koninklijke onderscheiding o.m. vanwege zijn initiatief voor de eerste Antilliaans-Arubaanse boot tijdens Canal Parade.  Tevens werden er dialoogtafels gehouden over het thema 'Je veilig en gezond voelen in Oost'. Aan de Iftar namen zo'n 80 mensen deel en de bewoners waren zeer betrokken bij  de Dialoogtafels

Timor Colors

Timor Colors was een muziekpodium in het kader die plaatsvond op 2 augustus van 16-22 uur op het Timor plein.. De opening vond plaats door  stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik en ProGay directeur Irene Hemelaar. Er was sprake van een goed gevarieerde programmering door actieve buurtbewoners, waardoor de hele buurt zichtbaar was op het podium van jonge rapper tot oudere singersongwriters via DJ en de roze tocht met de Dutch Tina Turner. De presentatie was in handen van jonge Marokkaans-Nederlanders uit de buurt. Het publiek bestond uit zo'n 300 mensen : een mix van buurtbewoners waarbij bewoners met een Marokkaans-Nederlanders relatief weinig aanwezig waren en buurtbewoners met een Nederlands en LHBT-achtergrond relatief veel aanwezig. Er heerste een leuke relaxte sfeer.

Organisatie

Initiatiefnemer van beide activiteiten was het samenwerkingsverband Alle
Kleuren Oost bestaande uit Community/Pink Postcode groepen Oost, Indische Buurt Community, Meevaart Community, Makassarplein Community, Jongeren Community Oost). Partners waren onder meer : COC Amsterdam/Pride Photo Award;  Roze in Blauw; Studio-K;  Natuurlijk Samen.

Een eerste motivatie voor de lokale inzet was veiligheid. De buurt kent een LHBT-problematiek. Directe doel was dus een bijdrage leveren aan LHTB-veiligheid in Amsterdam Oost vanuit een positieve insteek. De Iftar vormde een moment voor de bewoners van Oost om zich (nogmaals) uit te spreken om samen Oost gezond en veilig te maken. Feest en bezinning in verbinding met een groep divers samengesteld bewoners tijdens de Ramadan, tijd van verzoening en acceptatie.

Een tweede motivatie was actief burgerschap: een verankering in de buurt van eerdere initiatieven die genomen zijn rond LHBT.

Het Samenwerkingsverband Alle Kleuren Oost is voornemens door te gaan door regelmatig activiteiten te organiseren rond andere bijzondere, feestelijke gebeurtenissen die (jaarlijks) terugkeren en die de bewoners van Oost verder kunnen verbinden.

 

Er zijn twee video's gemaakt door filmmaker (en buurtbewoner) Kibret Mekonnen i.o.v. de Makassarplein Community :

http://youtu.be/Xb8YN4end28

http://youtu.be/C5MrrOIm-YU

Er zijn ook foto's gemaakt :  

http://www.flickr.com/photos/cadat/sets/72157634906488321/

Rapportage Discriminatie van Transgenders

Transgender Netwerk Nederland (TNN) heeft de rapportage ‘Discriminatie van Transgenders’ uitgegeven. Deze rapportage is voortgekomen uit een inventarisatie onder alle anti-discriminatievoorzieningen over de meldingen van discriminatie die zij van transgenders hebben ontvangen in 2012. Dit nieuwe rapport geeft een inkijk in de meldingen die adv’s van transgenders ontvangen en de aanpak van klachtenbehandeling. TNN wil de rapportage komende jaren blijven uitvoeren om patronen te onderzoeken en de invloed van wetswijzigingen in kaart te brengen.

In totaal gaat het in deze rapportage om 28 meldingen. Meldingen worden uitgesplitst naar maatschappelijk terrein en naar geografische locatie. Ook worden de meldingen in het kort toegelicht. Een van de maatschappelijke terreinen is openbare ruimte. Vijf meldingen hebben daar betrekking op. Acht hebben betrekking op arbeid en 11 op dienstverlening.
Van de vijf gevallen in de openare ruimte hebben er drie betrekking op discriminatie begaan door buren. De feiten verschillen van pesterijen tot bedreiging en zelfs vernieling. Bij de vernielingen is het moeilijker vast te stellen wie de dader is, maar melders hebben blijkbaar wel vermoedens. De meldingen bestaan namelijk uit een reeks van feiten waar bijvoorbeeld vernieling er maar één van is. Van de pesterijen of bedreigingen is dan wel zeker wie daar achter zit.
Toch is het ook bij deze zaken niet vanzelfsprekend vast te stellen of er sprake is van discriminatie op basis van genderidentiteit of -expressie. Direct discriminatoir gedrag konden de adv’s in drie van de vier meldingen van discriminatie in de directe woonomgeving niet vaststellen. Bij melders overheerst echter toch dat gevoel van discriminatie.

Lees verder

Natuurlijk Samen op LHBT Human Rights Conference “From Safe Harbours to Equality”.

Namens Natuurlijk Samen was Mellouki Cadat 1 augustus jl. panellid van een workshop over "Migration and Safety" tijdens de LHBT Mensenrechtenconferentie, “From Safe Harbours to Equality”. Deze conferentie vond plaats in Antwerpen aan het begin van de worldOutgames. De WorldOutgames zijn een internationaal sportevenement dat sinds 2006 gehouden wordt. Het wordt georganiseerd vanuit de homogemeenschap en de deelnemers zijn overwegend homoseksuele mannen en vrouwen, hoewel het evenement openstaat voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur.
Het unieke karakter van de worldOutgames komt door het organiseren van een mondiaal mensenrechtencongres waarin gediscussieerd wordt .

De workshop over "Migration and Safety" werd bijgewoond door een dertigtal mensen. Kees Waaldijk heeft de stand van zaken van mensenrechten (formeel en sociologisch) in relatie tot LHBT gepresenteerd. Paradoxaal is dat in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen er sprake is van relatieve sterke voortuitgang terwijl in Europese landen zoals Frankijk sprake is van relatieve achteruitgang. Ulrike Lunacek heeft de politieke Europese stand van zaken opgemaakt. De overige deelnemers hebben de stand van zaken in hun eigen land gepresenteerd. Bijzonder interessant was de interventie van Alberic Akiteretse, Burundese homo-vluchteling in Nederland. Hij is voorzitter van Why Me? (www.whyme. be/node/11) een Europees LHBT-organisatie die Afrikaanse LHBT-vluchtelingen wil verenigen alsmede maatschappelijke opvang en psychologische hulpverlening in Europa verbeteren.

Mellouki Cadat heeft Natuurlijk Samen gepresenteerd en verteld over de ervaringen die zijn opgedaan  in Amsterdam Oost. Andere deelnemers waren geboeid door het feit dat LHBT-veiligheid een urgent vraagstuk is onze Nederlandse wijken. En dat in deze wijken grote migrantengemeenschappen zijn gevestigd die ontstaan zijn uit migratie. En dat er een link is tussen sommige jongeren uit o.a. migrantengemeenschappen en LHBT-veiligheid.

Drie rapporten naar onveiligheidgevoelens LHBT'ers op lokaal niveau

In de zomer van 2013 zijn enkele onderzoeksrapporten verschenen over veiligheidsgevoelens bij LHBT'ers op lokaal niveau. Het gaat om "Het gaat beter, maar nog niet goed : Resultaten Pink Panel Kennemerland 2013" van  Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, waarin verslag wordt gedaan van het Pink Panel, een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland. En om de "Monitor veiligheidsgevoelens van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer" van  Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden. Over de ontwikkeling van deze laatste monitor is een scriptie verschenen : "De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau ".

Hieronder kunt u meer lezen over de drie rapporten

Het gaat beter, maar nog niet goed : Resultaten Pink Panel Kennemerland 2013
M. van Haaften Den Haag : Bureau Discriminatiezaken Kennemerland , 2013
LINK: www.bdkennemerland.nl/doc88.pdf

Rapport waarin verslag wordt gedaan van het Pink Panel, een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland.
Het onderzoek wordt sinds 2008 jaarlijks uitgevoerd.
Deelnemers krijgen één keer per jaar een vragenlijst toegestuurd van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD). Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van veiligheidsbeleving  vann LHBT's en hun eigen discriminatie-ervaringen in Kennemerland. In dit rapport woorden de meest recente resultaten (meting januari 2013) afgezet tegen de resultaten in voorgaande jaren, hierdoor worden ontwikkelingen in tijd zichtbaar. Het gaat beter, maar nog niet goed.
Het veiligheidsgevoel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland lijkt te zijn toegenomen. Meer respondenten dan in voorgaande jaren menen dat zij veilig hand in hand kunnen lopen in de eigen woonwijk. Dit geldt ook voor het gevoel dat de eigen gemeente minder onveilig is geworden.
Toch meldt een stabiele groep respondenten, tussen de 12 en 15 procent elk jaar, dat zij discriminatie ondervinden in de eigen wijk. Dit kan gaan om schelden, pesten of mishandeling. 75 procent voelt zich veilig genoeg om uit te komen voor haar of zijn  seksuele geaardheid in de eigen wijk.
In 2012 ziet het Bureau Discriminatiezaken een opvallende toename van het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele geaardheid. Dit lijkt tegenstrijdig met het bovenstaande. De stijging van het aantal discriminatieklachten is echter vooral een indicatie van de toegenomen meldingsbereidheid.

Monitor veiligheidsgevoelens van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen in Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer
J. Kik
Den Haag : Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden , 2013
LINK: www.discriminatiezaken.nl/HLB-monitor-veiligheidsgevoelens 

Dit rapport bevat de resultaten van de "Monitor veiligheidsgevoelens van homoseksuele mannen, esbische vrouwen en biseksuelen" die is uitgevoerd in in de gemeenten Delft,  Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer een Monitor veiligheidsgevoelens laten ontwikkelen. De monitor bestond uit een online vragenlijst,  die door ruim 200 personen vrijwel volledig is beantwoord. Van begin december 2012 tot begin april 2013 is de enquête online geweest. Eén op de drie homoseksuele, lesbische en biseksuele inwoners van Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt.
Gevoelens van onveiligheid in de buurt specifiek vanwege de seksuele voorkeur worden minder gerapporteerd. Deze worden vooral ervaren bij het hand in hand lopen, in algemene uitgaansgelegenheden, in de openbare ruimte en in de buurt waar men woont.
Een deel van de doelgroep heeft ook vervelende ervaringen meegemaakt en een deel past het gedrag  wel eens aan om negatieve reacties te voorkomen. In de meeste gevallen (91%) heeft men geen melding gedaan van incidenten.
De uitkomsten van de monitor bevestigen het beeld dat uit landelijk onderzoek naar voren komt. De resultaten van de Monitor Veiligheidsgevoelens zijn tijdens een bijeenkomst met relevante partijen uit de vier gemeenten besproken. 
In grote lijnen werden de uitkomsten van de monitor door de aanwezigen herkend. Voor de vier gemeenten is het duidelijker waar  zij de komende tijd in moeten gaan investeren.

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau
S. Thakoerdin
Zoetermeer : GGD Zuid-Holland West , 2012
LINK:  www.ggdzhw.nl/rapport-monitor-veiligheidsgevoelens-homoseksuelen

Master scriptie, Vrije Universiteit Amsterdam. Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten: Delft, Westland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg.
Gegevens zijn verzameld middels een literatuuronderzoek en semigestructureerde interviews met diverse experts op het gebied van homoseksualiteit en/of veiligheid, en met gemeenteambtenaren en met de doelgroep zelf gehouden (homoseksuele mannen en lesbische vrouwen uit de vier gemeenten).
Geconcludeerd wordt dat de monitor als een internet-tool ingezet kan worden rekening houdend met de anonimiteit en laagdrempeligheid.
Als optie zou een schriftelijke versie van de monitor ingezet kunnen worden voornamelijk de ouderen en mensen die geen toegang hebben tot internet.
De vragenstelling in de monitor dient aan de hand van de drie vormen van stigma onderscheiden te worden.
Dit kan het beste gedaan worden door in de monitor vragen op te nemen die de mate van emancipatie van het individu weergeven, maar ook door middel van vragen over de acceptatie van de seksuele voorkeur in de omgeving en over de persoonlijke karakteristiek.
Aan de hand van het type stigma is het voor de gemeenten mogelijk om het beleid gericht te (her) ontwikkelen.
Een richtlijn is daarnaast ontwikkeld voor hoe respondenten uit de vier gemeenten benaderd zouden kunnen worden en de monitor promoot dient te worden.
Een brede wervingsmethode is nodig om een zo hoog en gevarieerd mogelijk aantal respondenten te werven. .