nummer 10 - maart 2014
Natuurlijk Samen voor een veilig Groningen & Ommeland

Conferentie op 13 mei as.

Op dinsdag 13 mei 2014 zal in de stad Groningen de conferentie "Natuurlijk Samen voor een veilig Groningen & Ommeland" plaatsvinden. Thema is hoe de veiligheid van de woon- en leefomgeving van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) te verbeteren. Conferentie is bedoeld politiemedewerkers, welzijnswerkers, jongerenwerkers, en medewerkers van woningbouwverenigingen.

Tijdens de  conferentie wordt met een afwisselend programma stilgestaan bij actuele incidenten van 'homopesten ' in de woonomgeving. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Hoe kan de preventie en aanpak van deze vorm van hate-crimes verbeterd worden? Wat kunnen politici, ambtenaren, wijkagenten, woningbouwverenigingen, jongerenwerkers etc. doen? Wat kan je zelf doen als je slachtoffer of getuige bent? Rob Witte, onderzoeker op het gebied van maatschappelijke verhoudingen en discriminatie, zal een lezing verzorgen m.b.t. LHBT-vijandige incidenten waarbij hij ingaat op mogelijke oplossingen en good practices. Daarop volgt een debat met de zaal en een burgemeester over persoonlijke acties en de benoeming van ambassadeurs.

De conferentie wordt georganiseerd door Natuurlijk Samen, Veiligheidshuis Groningen, Discriminatie Meldpunt Groningen en Stichting LGBT/COC Groningen. Contactpersoon: Lieuwe Rozema van de gemeente Groningen, lieuwe.rozema@groningen.nl .

Politiecijfers over discriminatie tegen homoseksuelen

Twee rapporten uitgekomen

Eind 2013 en begin 2014 zijn twee rapporten uitgekomen over door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten : de "Poldis rapportage 2012" en het rapport "Anti-homogeweld in Nederland". Beide rapporten zijn niet goed vergelijkbaar met elkaar. Het ene rapport gaat over jaar 2012 en gaat niet enkel over discriminatie-incidenten op grond van seksuele voorkeur maar ook over andersoortige discriminatie-incidenten.Het andere rapport handelt over de periode 2009-2013 en gaat over geweldszaken gericht tegen homoseksuelen.

De "Poldisrapportage 2012" geeft een overzicht van alle geregistreerde politiezaken in 2012, waarbij discriminatie een rol heeft gespeeld. De hoofdmoot van de door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten vindt plaats op de openbare weg (33%) of in de directe woonomgeving van mensen (31%). Daarbij gaat het vooral om beledigingen met een discriminatoir karakter. In totaal werden in 2012 3.453 incidenten geregistreerd. Bij 36 procent van de incidenten ging het om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. De rapportage geeft geen cijfers over hoeveel van de discriminatieincidenten in de buurt of op de openbare weg betrekking had betrekking op discriminatie wegens seksuele gerichtheid. De "Poldisrapportage 2012" is hier te downloaden.

Het rapport "Anti-homogeweld in Nederland" geeft een overzicht van alle geregistreerde politiezaken die betrekking hadden op geweld tegen homoseksuelen in de periode januari 2009 - 1 september 2013. In totaal gaat het om 769 registraties. Het rapport splits de cijfers uit naar aard en omvang, geografische spreiding, temporele spreiding (spreiding over de tijd), kenmerken verdachten, en kenmerken slachtoffers. Verreweg het grootste gedeelte van het geweld vindt plaats in Amsterdam. Andere steden met een hoog aantal meldingen zijn Utrecht, Nijmegen, Amstelveen en Haarlem. Het meeste anti-homogeweld vindt plaats in het weekend. De piek ligt op zaterdagnacht tussen 3.00 en 5.00 uur. Het rapport "Anti-homogeweld in Nederland" is hier te downloaden. 

Bewoners actief voor veilige wijken voor LHBT's

Natuurlijk Samen in 's-Hertogenbosch, Haarlem, Eindhoven, Venray en Zwolle

 De gemeente 's-Hertogenbosch besteedt in het kader van het koploperprogramma aandacht aan het thema 'veilige wijken voor LHBT's'. Het bureau voor gelijke behandeling RADAR voert daarom samen met Natuurlijk Samen en bewonersorganisaties activiteiten uit met als doel lokale Natuurlijk Samen-netwerken op te starten; de bedoeling is dat wijkbewoners met en zonder LHBT-achtergrond samen concrete invulling geven aan het thema veilige wijken.

Het project is in januari 2013 begonnen met een inventarisatie van klachten en meldingen over LHBT-vijandige incidenten in wijken in 's-Hertogenbosch. Ook is geïnventariseerd in welke mate LHBT-veiligheid in wijken op de agenda staat.In maart heeft er een workshop voor wijkraden plaatsgevonden. De komende maanden zal er een een inventarisatie worden gemaakt van van actieve bewoners, netwerken en zelforganisaties in de wijk. In de wijk zullen  vijf à zes lokale sleutelfiguren opsporen die lokaal Natuurlijk Samen willen trekken. Deze sleutelfiguren wordt een training aangeboden bieden gericht op de doelstelling van het prject van Natuurlijk Samen; het signaleren van  LHBT-problematiek; hoe het aanspreekpunt van Natuurlijk Samen te zijn in de wijk; het spelen van een signalerende in de keten. Afgesloten wordt dit alles door een bijeenkomst in september as. waarin actieve bewoners aanbevelingen doen over wat er zou moeten gebeuren om de LHBT-veiligheid verder te bevorderen en welke rol zij zelf, de ketenpartners en de gemeente zouden moeten spelen.

Bewonerspilots in Haarlem, Eindhoven, Venray en Zwolle

Ook in Haarlem, Zwolle, Eindhoven en Venray zijn in het kader van de GSA Natuurlijk Samen pilots van start gegaan die bewoners centraal stellen bij de invulling van veilige wijken voor LHBT’s en niet-LHBT’s. De pilots worden gecoördineerd door Mellouki Cadat van Movisie en Joke Bakker van het  Landelijke Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA). Alle betrokken bewoners zijn leden van het bewonersplatform LSA. Natuurlijk Samen wil met deze pilots activiteiten stimuleren voor veilige wijken voor LHBT’s en tegelijkertijd ervaringen op doen hoe en onder welke voorwaarden activiteiten van bewoners bij kunnen dragen aan veilige wijken. De ervaringen en lessen zullen na afloop van de pilots gedocumenteerd worden.

Voor meer informatie: Joke Bakker jp_bakker@ziggo.nl of Mellouki Cadat m.cadat@movisie.nl

 

Vrouwen en veiligheid

Conferentie op 7 maart 2014

 Op 7 maart 2014 organiseerden COC Nederland, Movisie en de politie ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag de conferentie 'Vrouw en Veiligheid'. Tijdens deze conferentie stond de weerbaarheid van lesbische, biseksuele en transgender (LBT) vrouwen centraal.Tijdens de conferentie werden de resultaten gepresenteerd van het project "Geweld is niet normaal, vrouw!" waarbinnen COC Nederland, Movisie en LHP ‘Roze in Blauw’ samenwerkten om geweld tegen LBT-vrouwen tegen te gaan.

Een van de resultaten van dit project is de cursus ‘Bijzonder Sterk’ die een groep van ervaren trainers heeft bedacht, getest en weer aangepast.  De cursus bestaat onder andere uit een combinatie van technieken uit weerbaarheids- en empowermentcursussen, improvisatietoneel en anti-agressiecursussen. De cursus is bedoeld voor groepen die (grotendeels) bestaan uit LBT-vrouwen. Bij deze cursus hoort een handboek. Een ander resultaat is dat er politieagenten zijn getraind en gestimuleerd om met LBT-vrouwen in gesprek te gaan. Zo wordt er gewerkt aan het verlagen van de drempel voor LBT-vrouwen naar de politie. Tijdens de conferentie vond een panelgesprek plaats over de rol van antidiscriminatiebureaus. Deelenemers waren:  Michel Aben (senior consulent discriminatiezaken, Art.1 Midden Nederland), Margriet Algera (hoofd Justitiële Dienst van de politie Midden Nederland), Marloes Meuzelaar, (coördinator van Stichting Ondersteboven) en Corine van Dun (vicevoorzitter van Transgender Netwerk Nederland). De panelleden waren het er over eens dat de antidiscriminatiebureaus een belangrijke rol kunnen spelen omdat zij meer de ruimte hebben om mensen te begeleiden en niet direct over de juridische grond van een klacht hoeven te oordelen.  De conferentie werd afgesloten met een debat over wat de gemeentepolitiek kan doen om anti-LBT geweld tegen te gaan. Sander van Waveren (CDA, Utrecht), Selma Bas (D66, Utrecht) Herman Meijer (GroenLinks, Rotterdam), Judith Tielen (VVD, Utrecht) gingen hierover met elkaar in discussie. Een van de vragen hierbij was wat de partijen met € 50.000,- zouden doen. De VDD zou het geld uitgeven aan beheersing en straffen, GroenLinks aan het aanstellen van ambassadeurs voor scholen. D66 en CDA zouden het geld gebruiken om de activiteiten van LHBT organisaties te ondersteunen.

Onderzoek naar geweld tegen LHBT's

Analyse incidenten tegen LHBT' s


Onderzoekers Rob Witte en Hans Moors van onderzoeks- en adviesbureau Lokaal Centraal zijn eind 2013 van start gegaan met een onderzoek naar geweld tegen burgers vanwege hun seksuele geaardheid. Het onderzoek  gebeurt in het kader van de GSA Natuurlijk Samen. Centraal staan een aantal casussen die zich in de afgelopen drie jaar in Nederland hebben voorgedaan. Elke casus wordt beschreven aan de hand van bronnen en interviews met betrokken personen waaronder slachtoffers. Resultaten zullen worden besproken 15 mei 2014 op de conferentie "Natuurlijk Samen voor een veilig Groningen & Ommeland" in Groningen.

Het onderzoek probeert inzicht te verwerven in: (1) hoe dergelijke situaties van geweld ontstaan en zich ontwikkelen; (2) hoe relevante lokale partijen interveniëren om ze te voorkomen, te de-escaleren, of te bestrijden; (3)  welke effecten het geweld heeft op slachtoffers en daders; (4) welke effecten het handelen van de verschillende lokale partijen heeft op slachtoffers en daders; (5) waarin dit type geweld zich onderscheidt van discriminatoir geweld in het algemeen. Hebben spanningen omtrent geweld tegen burgers vanwege hun seksuele geaardheid bijzondere kenmerken? Op basis van dit inzicht beoogt het onderzoek praktische handreikingen op te stellen voor gemeenten en hun ketenpartners op het gebied van veiligheid, wonen, zorg en welzijn om zo tot een betere aanpak van vroegsignalering en interventie te komen.

 

Alle Kleuren Oost

Nieuwe activiteiten in Amsterdam-Oost

Het samenwerkingsverband "Alle Kleuren Oost" dat vorig jaar van start is gegaan in Amsterdam Oost met ondersteuning van Natuurlijk Samen zet zijn werkzaamheden in 2014 voort. Speerpunten zijn de vier mei herdenking en de Amsterdam Oost Gay Pride. Alle Kleuren Oost wordt getrokken door Marten Bos en verenigt allerlei burgerorganisaties, migranten zelforganisaties, sociale ondernemingen en individuen uit Oost. Het samenwerkingsverband partici-peert in en initieert buurtinitiatieven met een brede insteek op een veilige buurt voor iedereen. Waarbij op gezette momenten qua inhoud en wordt op het LHBT-veiligheidsvraagstuk ingezoomd. Afstemming met buurt en stadsdeel Amsterdam Oost staat centraal. Zo is de inzet van Alle Kleuren Oost verzekerd van een goede inbedding in brede verbanden van actieve bewoners en stadsdeelstrajecten.

Een voorbeeld van inspanning voor verbinding is het traject van “Jezelf kunnen zijn in Oost”  dat uitgevoerd  wordt door Chris Bouma en Rahma el Hannoufi van Connecting Differences in overleg met lokale  migrantenorganisaties en met ondersteuning van het stadsdeel Oost.  Het traject is gericht op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij migrantenorganisaties in Amesterdam-Oost. Doelstelling is dat iedereen in Amsterdeam-Oost zichzelf kan zijn, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, cultuur of religie. De komende maanden wordt gezamenlijk een aantal dialoogbijeenkomsten, uitmondend in een slotconferentie in juni georganiseerd. Doel is het onderwerp bespreekbaar te maken en de discussie op gang brengen bij ouders, zelforganisaties, onderwijsorganisaties, besturen van religieuze instellingen, bewoners van stadsdeel Oost.

 Voor de vier mei herdenking 2014 wordt net als in 2013 afgestemd met de traditionele groepen en initiatiefnemers die elk jaar midden in de Indische Buurt, op het Ceramplein, 's avonds om 20.00 uur, de herdenking van 4 mei houden. Dit jaar is het thema wederom: “Vrijheid geef je door”, met als subthema: wederkerigheid. Alle Kleuren Oost wil dit jaar de herdenking ook als buurtproject vorm geven. Het wordt een verhalenproject: kinderen gaan bij ouderen uit de buurt, mensen die de oorlog hebben meegemaakt, de holocaust overleefd verhalen ophalen. Zij gaan deze verhalen uitwerken in tekst, beeld, zang. En de verhalen  vertellen, zingen of laten zien in de buurt. De verhalen worden doorgegeven aan de nieuwe generatie. Zo worden kinderen zij als het ware nu de dragers van de stemmen en het geheugen van wat de ouderen toen hebben meegemaakt. Daarbij wordt ook gelinkt met de middagactiviteiten van ‘Het Joodse Huis’ i.s.m. de lokale openbare bibliotheek. En ’s avonds organiseert Alle Kleuren Oost herdenkingsactiviteiten voor de hele buurt in het buurthuis Meevaar in zelfbeheer van de Indische Buurt Communities. In de Indische Buurt heeft de inzet van Alle Kleuren Oost ernaartoe geleid dat traditionele initiatiefnemers voortaan de  organisatie van de 4 mei herdenking zo breed mogelijk willen maken. Het besef bestaat dat de wijk zeer veel mensen kent die zich betrokken voelen bij de bloei van de wijk en haar gemeenschappen. Actieve burgersnetwerken willen dat graag ook bij een samenbindende herdenking tot uitdrukking willen laten komen.

Andere activiteiten van Alle Kleuren Oost zijn: de voorbereiding van een ‘roze Iftar’ i.s.m. betrokken buurtbewoners en het organiseren van een Gay Pride buurtfeest in juli.