nummer 13 - april 2015
Natuurlijk Samen genoemd in voortgangsbrief discriminatie van het kabinet

De voortgangsbrief discriminatie die op 11 februari jl. door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd noemt Natuurlijk Samen als een van de maatregelen om discriminatie in de woonomgeving aan te pakken. In de bijlage bij de brief maakt het kabinet duidelijk dat de rijksoverheid zich gaat inzetten voor het verhogen van de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in hun woonomgeving. Daartoe wordt de landelijke Gay Straight Alliantie (GSA) Natuurlijk Samen genoemd als een van de beleidsmaatregelen die de veiligheid van LHBT's in de woonomgeving moet vergroten. Daarbij wordt Natuurlijk Samen aangeduid als een alliantie die zich richt op het verbeteren van de ketenaanpak voor de veiligheid van LHBT's in de woonomgeving. Naast de lokale veiligheidsdriehoek speelt de sociale omgeving (scholen, woningbouwverenigingen, bewonersorganisaties) hierin een grote rol. Uit de eerste fase van de GSA Natuurlijk Samen blijkt dat er in gemeenten vaak nog te weinig samenhang is tussen het veiligheidsbeleid en het LHBT-beleid. De inzet van Natuurlijk Samen is om dat te verbeteren.

U kunt hier kunt u de voortgangsbrief discriminatie downloaden.

U kunt hier de bijlage bij de voortgangsbrief discriminatie downloaden.

CBS: Homoseksuele mannen voelen zich onveiliger in de buurt

Homoseksuele mannen voelen zich onveiliger in de buurt dan heteroseksuele mannen. Dat blijkt uit de zevende editie van de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek die begin maart uitkwam. Deze editie is uitgevoerd in de periode begin augustus tot eind november 2014 onder een steekproef van alle in Nederland wonende personen van 15 jaar en ouder.

De veiligheidsmonitor gaat in op diverse onveiligheidsgevoelens waaronder de mate waarin mensen zich veilig in hun eigen buurt of op straat. Zo voelt 22 procent van de homoseksuele mannen in 2014 zich wel eens onveilig in de eigen buurt, wordt 27 procent vaak respectloos behandeld door onbekenden op straat, en is 23 procent slachtoffer geweest van criminaliteit. Onder de heteroseksuele mannen zijn deze percentages beduidend lager, achtereenvolgens 13, 22 en 20 procent. Bij vrouwen is een soortgelijk patroon alleen herkenbaar als het gaat om respectloze behandeling. Lesbiennes worden vaker respectloos behandeld dan heteroseksuele vrouwen (27 procent tegen 22 procent). De onveiligheidsgevoelens in de buurt en het slachtofferschap van criminaliteit verschillen niet wezenlijk tussen beide groepen. Tussen homo’s en lesbiennes bestaan op de onderzochte items van veiligheidsbeleving en slachtofferschap geen wezenlijke verschillen. Biseksuelen wijken op de meeste punten niet af van hun heteroseksuele counterpart. Biseksuele mannen voelen zich wel vaker onveilig in de buurt dan heteroseksuele mannen. In vergelijking met cijfers uit 2013 zijn er nauwelijks verschillen.

U kunt de veiligheidsmonitor hier downloaden.

 

Natuurlijk Samen geƫvalueerd

De GSA Naturlijk Samen is samen met de andere vier Gay-Straight Allianties geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut. Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat de allianties sterk van elkaar verschilden qua aanpak en karakter.  Over Natuurlijk Samen wordt geconcludeerd dat het een stroeve start heeft gekend maar inmiddels op stoom is gekomen. Er is veel tijd gestoken in benadering van gemeenten wat nu zijn vruchten begint af te werpen. In 11 gemeenten of  wijken in gemeenten zijn er samenwerkingsverbanden en bestaat de wens deze te continueren.  In vijf van deze gemeentes zijn lokale pilots op wijkniveau gestart om via bewoners en lokale sleutelpersonen, dieper in de haarvaten van de wijken door te dringen. 

U kunt hier het evaluatieonderzoek downloaden.

De roze gemeentegids 2014-2015 is verschenen

Movisie heeft een update van roze gemeentegids uit  2011 gepubliceerd. Deze gids beschrijft wat Nederlandse gemeenten kunnen doen aan de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's). De gids bevat handreikingen voor de vormgeving van een gemeentelijk LHBT-emancipatiebeleid. De Roze Gemeentegids 2014-2015 laat zien wat er binnen de ruim 40 'Koplopergemeenten' én de andere gemeenten gebeurt op het gebied van LHBT-emancipatie, welke resultaten zij behalen en wat de succes- en faalfactoren zijn. De Roze Gemeentegids 2014-2015 biedt daarnaast gemeenten en lokale belangenorganisaties actuele handreikingen voor de vormgeving van LHBT-emancipatiebeleid in de toekomst. Op terreinen als veiligheid, jongeren, ouderen, sport, wonen, onderwijs, transgenders en allochtone LHBT’s bevat de gids vele goede praktijkvoorbeelden, tips en achtergronden.

U kunt hier de Roze Gemeentegids 2014-2015 downloaden.

 

 

Rapport over hoe om te gaan met seksuele diversiteit in biculturele kringen


Een rapport met concrete tips over hoe om te gaan met spanningen omtrent seksuele diversiteit en genderidentiteit bij mensen met een migratie-achtergond ook wel biculturele Nederlanders genoemd is uitgebracht door het antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. Het rapport is het resultaat van het project 'Jezelf Kunnen Zijn in Utrecht'. Dit project richtte zich op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en genderidentiteit in migrantenkringen, en op empowerment van en hulpverlening voor LHBT's met een biculturele achtergrond. Omgaan met homoseksualiteit of genderidentiteit valt niet altijd mee. In migrantenkringen ligt dit thema gemiddeld extra gevoelig en is het taboe nog moeilijker te doorbreken. Wat zijn er de oorzaken van dat dit thema zo gevoelig ligt in migrantenkringen? Wat kan er gedaan worden om seksuele diversiteit en genderidentiteit beter bespreekbaar te maken? En hoe kunnen hulpverleners beter inspelen op de specifieke situatie en problemen van homoseksuelen en transgenders met een migrantenachtergrond? Dit rapport biedt antwoord op al deze vragen.

U kunt hier het rapport bestellen.

Natuurlijk Samen traint politie Noord-Holland

Workshop in kader van opleiding over politievakmanschap in een mondiale samenleving

Op 4 maart jl heeft Natuurlijk Samen op het politietrainingscentrum te Alkmaar in het kader van de post-initiële opleiding over politievakmanschap in een mondiale samenleving een workshop verzorgd rond het thema LHBT. Er is  aandacht besteed aan discriminatie en omgangsvormen. Voor de cursisten had dit als doel: bewustwording van de persoonlijke identiteit, het herkennen van de eigen  ooroordelen, de confrontatie met discriminatie in al zijn verschijningsvormen.

In het totaal namen 15 agenten deel aan de training. De deelnemers waren allen politiemensen met ervaring die open staan voor multicultureel vakmanschap en die diversiteit belangrijk vinden. Soms plenair, dan weer in subgroepen is men aan de slag gegaan met verscheidene werkvormen die de sensitiviteit rond dit thema binnen het politiewerk duidelijk maakten. Er werd aandacht gegeven aan een ketenaanpak met andere disciplines dan de politie zelf die ook op wijkniveau werken en die mogelijk een aanvulling kunnen vormen op de politieaanpak richting LHBT discriminatie.

De training maakte de nodige discussie in de groep los en bracht een aantal voor hen toch onderbelichte aspecten aan het licht. De deelnemers gaven aan de workshop als leerzaam te hebben ervaren.