nummer 17 - April 2016
Natuurlijk Samen genoemd in jaarlijkse discriminatiebrief van het kabinet

Als voorbeeld voor soortgelijke projecten

Natuurlijk Samen wordt genoemd in de jaarlijkse discriminatiebrief die op 22 januari 2016 door het kabinet naar de Tweede Kamer werd gestuurd. De discriminatiebrief dit jaar was een begeleidende brief bij het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie dat een samenhangende reeks van lopende en nieuwe beleidsmaatregelen omvat gericht op de preventie en aanpak van discriminatie. In de begeleidende brief wordt Natuurlijk Samen genoemd als voorbeeld voor vergelijkbare projecten : "Zo kunnen de lessen van de Alliantie Natuurlijk Samen over discriminatie van LHBT’s en veiligheid in de woonomgeving breder worden benut voor discriminatie op andere gronden."

Naast het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie is er nog een tweede bijlage bij de kabinetsbrief opgenomen. Deze tweede bijlage is een overzicht van lopende en nieuwe maatregelen die tot doel hebben om discriminatie van een bepaalde groep aan te pakken waaronder discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (lhbt's). De GSA Natuurlijk Samen wordt als volgt omschreven in deze tweede bijlage: " Het ministerie van OCW ondersteunt sinds 2012 de landelijke gay-straight alliantie Natuurlijk Samen die zich richt op het verbeteren van de veiligheid van LHBT’s in de woonomgeving. In deze alliantie werken antidiscriminatievoorzieningen en politie samen met het COC, LSA (aandachtswijken) en Movisie. Het ministerie van VenJ is inhoudelijk betrokken. De focus ligt op de ketenaanpak van gemeenten en hun stakeholders (inclusief bewoners): van signalering, melding en afhandeling van incidenten tot preventie en nazorg. Er wordt nu nog vaak te ad hoc gereageerd, waardoor slachtoffers de situatie in hun woonomgeving te vaak alleen kunnen oplossen door te verhuizen."

In totaal werden dus drie documenten op 22 januari 2016 door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd.

U kunt  hier de de discriminatiebrief van het kaninet downloaden.

De eerste bijlage bij de brief (het nationaal actieprogramma tegen discriminatie) kunt u hier downloaden.

De tweede bijlage bij de brief (Specifieke aanpak van discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, religie, seksuele gerichtheid, geslacht, leeftijd en handicap of chronische ziekte) kunt u hier kunt u hier downloaden.

Nieuwe expertisecentrum op het gebied van emancipatie, discriminatie en integratie

Lhbt-emancipatie een van de werkgebieden

 

Op 21 maart jl. is in Rotterdam de naam van het nieuwe stedelijk expertisecentrum op het gebied van integratie, discriminatie en emancipatie en lhbt-emancipatie onthuld : IDEM Rotterdam.  De onthulling van de naam en de website www.idemrotterdam.nl was een van de hoogtepunten van de drukbezochte openingsbijeenkomst van IDEM in het gebouw De Rotterdam aan de Wilhelminapier.   IDEM Rotterdam staat voor de 4 thema’s van het expertisecentrum: integratie, discriminatie en vrouwenemancipatie en lhbt-emancipatie. IDEM komt uit het Latijn en betekent ‘hetzelfde’ of ‘op dezelfde manier’. Bij het expertisecentrum staat de naam in figuurlijke zin voor gelijkwaardigheid van mensen in de diverse en veelzijdige Rotterdamse samenleving. IDEM ondersteunt en versterkt initiatieven, zowel van organisaties als particulieren, op het gebied van discriminatie, integratie, en (lhbt-) emancipatie.  Nadat Sylvana Simons het publiek had bijgepraat over emancipatie anno 2016, was het aan wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) om de openingshandeling te verrichten. Dit keer geen lint dat doorgeknipt moest worden. In plaats daarvan ”knoopte” de wethouder het netwerk aan elkaar. Dat kwam tot uitdrukking doordat alle aanwezigen een touwtje hadden gekregen, waarvan de uiteinden door de wethouder met een stevige knoop aan elkaar werden verbonden. Deze symbolische handeling verwijst naar de missie van IDEM : de kennis en kracht van organisaties, professionals en vrijwilligers te verbinden om zo te zorgen dat iedereen op een eigen en gelijkwaardige Rotterdammer kan zijn. IDEM werkt aan deze missie door het toegankelijk maken van kennis en expertise op het gebied van integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie en het zorgen voor meer samenhang en samenwerking binnen de netwerken in Rotterdam. 

Natuurlijk Samen gaat samenwerken met IDEM. Zo zal op 17 mei as. Natuurlijk Samen een presentatie geven bij het LHBT-Kennisatelier.

IDEM heeft een Stadsbeeld LHBT-emancipatie samengesteld dat een overzicht geeft van de beschikbare feiten en cijfers over de positie van lhbt’s in Rotterdam. Het Stadsbeeld kunt u hier downloaden.

Website IDEM Rotterdam : http://idemrotterdam.nl/ .

E-mailadres IDEM Rotterdam is is:  info@idemrotterdam.nl

Twitter : @IDEMRotterdam

Facebook : IDEM Rotterdam

Masterclass over ketenaanpak voor veilige wijken voor LHBT’s

Op 23 juni as. heeft Natuurlijk Samenhang een Masterclass gepland waaraan stakeholders uit een vijftal gemeenten ervaringen gaan uitwisselen over de implementatie van een ketenaanpak voor een veilige buurt voor lhbt's.  De masterclass zal plaatsvinden in Utrecht.

Een aantal gemeenten zijn pionier op het gebied van van een ketenaanpak voor veilige wijken voor lhbt's. Dit houdt in dat er structurele aandacht is op beleidsniveau voor lhbt's  en een structuur is opgezet voor de vroegsignalering van incidenten in de buurt. Doel van de Masterclass is dat stakeholders uit deze koplopergemeenten ervaringen uitwisselen over hoe een succesvolle ketenaanpak eruit ziet. Vanuit de volgende stakeholders worden afgevaardigden uitgenodigd om deel te nemen aan de Masterclass:  politie, de lokale COC of LHBT-platform, gemeenten (afdeling Veiligheid en LHBT's) en de antidiscriminatievoorzieningen.  De masterclass moet uiteindelijk resulteren in een handleiding voor het opzetten en implementeren van een ketenaanpak voor veilige wijken voor LHBT’s. Judith Schuyf is bereid gevonden om deze handleiding te schrijven in opdracht van Natuurlijk Samen. Aan de Masterclass nemen alleen stakeholders uit gemeenten deel die door Natuuurlijk Samen zijn uitgenodigd.

CBS : Meer onveiligheidgevoelens onder homoseksuele mannen en lesbische vrouwen

Achtste editie Veilgheidsmonitor

Homoseksuele mannen voelen zich over het algemeen onveiliger dan heteroseksuele mannen. Dat blijkt uit de achtste editie van de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek die maart 2016 uitkwam. Deze editie is uitgevoerd in de periode begin augustus tot eind november 2015 onder een steekproef van alle in Nederland wonende personen van 15 jaar en ouder.

De veiligheidsmonitor gaat onder meer in op onveiligheidsgevoelens in het algemeen en op onveiligheidsgegevens in de eigen buurt of op straat. Zo voelt 37,8 procent van de homoseksuele mannen in 2015 zich wel eens onveilig tegenover 26,8 van de heteroseksuele mannen. 51,1 van de lesbische vrouwen in 2015 voelt zich wel eens onveilig tegenover 46,5 procent van de heteroseksuele vrouwen.

De monitor gaat ook in op veiligheidsgevoelens in de buurt, de mate waarin respectloos gedrag wordt ervaren en het slachtofferschap. Zo voelt 19,8 procent van de homoseksuele mannen in 2015 zich wel eens onveilig in de eigen buurt, wordt 32,5 procent vaak respectloos behandeld door onbekenden op straat, en is 26,4 procent slachtoffer geweest van criminaliteit. Onder de heteroseksuele mannen zijn deze percentages beduidend lager, achtereenvolgens 19,8 , 21,7 en 18,3 procent. Bij vrouwen is een soortgelijk patroon alleen herkenbaar als het gaat om respectloze behandeling. Lesbiennes worden vaker respectloos behandeld dan heteroseksuele vrouwen (27,6 procent tegen 22,7 procent). De onveiligheidsgevoelens in de buurt en het slachtofferschap van criminaliteit verschillen niet wezenlijk tussen beide groepen. Tussen homo’s en lesbiennes bestaan op de onderzochte items van veiligheidsbeleving en slachtofferschap geen wezenlijke verschillen. Biseksuelen wijken op de meeste punten niet af van hun heteroseksuele counterpart. Biseksuele mannen voelen zich wel vaker onveilig in de buurt dan heteroseksuele mannen.

Lesbische vrouwen gaven hun woonbuurt een rapportcijfer van 7,3 voor wat betreft leefbaarheid. Homoseksuele mannen gaven het rapprtcijfer 7,4. Heteroseksuele vrouwen en mannen gaven aan hun woonbuurt het rapport cijfers 7,5.

In vergelijking met cijfers uit 2014 zijn er nauwelijks verschillen.

U kunt de veiligheidsmonitor hier downloaden.

 

Op 17 mei vindt IDAHOT plaats

Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie

Op 17 mei is er weer de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHO of IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia) of IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, BIphobia and Transphobia).

De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening te boek met alle nadelige gevolgen voor lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen.

IDAHOT is voortgekomen uit een nationale dag tegen homofobie die de Canadese organisatie Fondation Émergence in 2003 organiseerde.  Sinds 2005 wordt de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie ook in andere landen gevierd, steeds op 17 mei. Oorspronkelijk was er vooral aandacht voor de discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen. Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor de discriminatie van biseksuelen en het geweld waarmee transgender personen worden geconfronteerd.

Natuurlijk Samen zal in Groningen. Sneek en Rotterdam activiteiten opzetten waarover meer in de speciale IDAHOT-nieuwsbrief in de aanlop naar 17 mei.

Dit jaar is er weer een speciale website http://idahot.nl/ waar een agenda wordt bijgehouden van lokale activiteiten die in het kader van IDAHOT in Nederland worden georganiseerd. Ook is er campagnemateriaal te downloaden op deze pagina.

Het twitteraccount van IDAHOT is : @IDAHOTnl

Moreel appèl op staatssecretaris rond veiligheid LHBT’s in azc’s

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers maken zich zorgen om de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra. Ondanks de goede wil van het COA lijken verschillende knelpunten in de opvanglocaties die veiligheid in de weg te staan. Daarom doen deze partijen een moreel appèl op staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) om COA-locaties beter te faciliteren. De tekst van het moreel appèl en de steunbetuigingen worden donderdag 14 april aan staatssecretaris Dijkhoff aangeboden.

Op 1 april jl. organiseerde Movisie een LHBT-congres voor lokale overheden en hun uitvoeringspartners. Daarbij kwam dit actuele vraagstuk aan bod: de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra. In de praktijk blijkt dat op de ene locatie veel aandacht wordt besteed aan kwetsbare groepen en meteen wordt ingegrepen bij pesten en intimidatie, terwijl het op andere locaties moet komen tot geweld alvorens er ingegrepen wordt. En soms wordt het probleem zelfs helemaal ontkend. Juul van Hoof, programmaleider LHBT van Movisie: ‘Tijdens het congres werd de urgentie door een grote diversiteit aan lokale overheden en uitvoeringspartners uit het hele land gevoeld. Daarom hebben we een gezamenlijk document opgesteld. We willen op deze manier een krachtig signaal afgeven aan staatssecretaris Dijkhoff.’

Moreel appèl

Lokale overheden en uitvoeringspartners zijn ervan overtuigd dat we in Nederland zo niet willen en moeten omgaan met mensen die huis en haard verlaten hebben voor een veilig bestaan. Ondanks voorzieningen die de Tweede Kamer heeft toegezegd voor LHBT-vluchtelingen, beschikken veel COA-locaties hier nog niet over. De partijen die het moreel appèl ondertekend hebben, doen een appèl op staatssecretaris Dijkhoff om COA-locaties beter te faciliteren.

Samenwerken blijkt in de praktijk lastig

Samen met alle COA-locaties willen lokale overheden en uitvoeringspartners goed samenwerken om vrijheid en veiligheid te garanderen voor LHBT-vluchtelingen. In de praktijk blijkt dit lastig en vaak onmogelijk. Met dit moreel appèl willen deze partijen een duidelijk signaal geven aan staatssecretaris Dijkhoff, waarin zij hun breed gedeelde zorg uiten.

Ondertekenaars

Diverse mensen hebben het moreel appèl ondertekend. De beleidsmedewerkers van drie gemeenten (Amersfoort, Nijmegen en Schiedam), landelijke organisaties als COC Nederland, IHLIA en Movisie en heel veel lokale maatschappelijke- en LHBT-organisaties en betrokkenen. Ook een aantal kerngroepleden en de projectleider van Natuurlijk Samen hebben het appèl ondertekend. Deze mensen waren aanwezig bij het LHBT-congres van Movisie op 1 april jl.

Het moreel appèl hier is terug te lezen op de website van Movisie.