Nummer 18, Mei 2016
Eerste regionale alliantie LHBT -veiligheid opgericht

In het kader van IDAHOT

In Noord-Nederland is op 17 mei - de internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie (IDAHOT) - de eerste regionale alliantie LHBT-veiligheid opgericht. De alliantie zet zich in voor de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's)  in Friesland, Groningen en Drenthe.

In de landelijke alliantie Natuurlijk Samen werken partijen als COC Nederland,  Art. 1/ RADAR Movisie, LSA, en de Nationale Politie al samen, maar sinds 2016 wordt ingezet op regionalisering, omdat de alliantiepartners dichter op de incidenten zitten en lijnen korter zijn.

Regionale partners

De regionale alliantie werd ondertekend door de wethouders Mattias Gijsbertsen (Emancipatie) van de gemeente Groningen en Gea Akkerman (Welzijn) van de gemeente Sûdwest Fryslan.  Andere ondertekenaars waren de Politie Eenheid Noord-Nederland  en het Friese antidiscriminatiebureau Tûmba, COC Friesland, COC Groningen & Drenthe, LGBT-Groningen, Meldpunt Discriminatie Groningen.

 

Wethouders Akkerman (l.) en Gijsbertsen met de door hen getekende intentieovereenkomst

Wijkprofessionals

De regionale partners hebben zich voorgenomen om via formele en informele netwerken kennis te verspreiden op het gebied van LHBT-veiligheid en vroegsignalering te verbeteren. Daarbij willen ze zich richten op wijkprofessionals door hen te scholen in het herkennen van LHBT-discriminatie en het omgaan met LHBT-discriminatie en pesten in de buurt. Verder heeft men afgesproken de veiligheid van LHBT’s en andere groepen te monitoren door aandacht te besteden aan de veiligheid van LHBT's in veiligheidsenquêtes of algemene bevolkingsenquêtes.

Aangiftes en intolerantie

De partners in Friesland en Groningen hebben vervolgens hun gezamenlijke inzet opgenomen in de overeenkomst. Zo wil men in Groningen voor LHBT’s alle drempels wegnemen om melding of aangifte te doen bij de politie. In Friesland wil men lhbt’s ondersteunen die te maken krijgen met intolerantie in buurt en wijk.

Lees de volledige tekst van de intentieovereenkomst hier.

Regenboogsteden

De gemeente Groningen en Sûdwest Fryslan zijn deelnemers aan het Regenboogprogramma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBT’s te verbeteren.

Natuurlijk Samen

Vanuit Natuurlijk Samen feliciteerden Joke Bakker  (voorzitter LSA) en Jan-Willem de Bruin (COC Nederland) de alliantiepartners met hun initiatief en spraken de hoop uit dat ook andere gemeentes uit de regio - waaronder de Regenbogensteden Assen en Leeuwarden - zich bij dit initiatief zullen aansluiten. Kerngroeplid Ed Faes, projectleider discriminatie bij de Nationale Politie, noemde de Noordelijke veiligheidsalliantie een voorbeeld voor de andere politie-regio's.

 

 

 

Nederlanders zijn positiever gaan denken over homoseksualiteit

LHB's voelen zich wel onveiliger in buurt en openbare ruimte

De opvattingen van de Nederlandse bevolking over homoseksualiteit en transseksualiteit zijn veelal positief, maar  lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen ervaren op de terreinen werk en veiligheid meer problemen dan heteroseksuele burgers. Dat is de tegenstrijdige hoofdconclusie van de eerste editie van de LHBT-monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De laatste jaren zijn in grootschalige bevolkingsstudies vragen opgenomen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen. Hierdoor is het mogelijk om deze LHBT-monitor op te zetten: een rapportage die de stand van zaken weergeeft van de publieke opinie over LHBT's en van de leefsituatie van deze groep personen. Bedoeling is dat deze monitor regelmatig gaat verschijnen.

Overigens geeft deze monitor geen beeld van de leefsituatie van transgenders aangezien in geen enkele bevolkingsstudie naar de transgenderachtergrond wordt gevraagd. Ook wordt niet ingegaan op LHB-specifieke ervaringen als negatieve reacties gericht op hun seksuele voorkeur of oriëntatie of hun openheid daarover, omdat voor deze zaken evenmin aandacht is in de grootschalige bevolkingsstudies.

De monitor maakt duidelijk dat Nederlanders steeds positiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. In 2006 was 15% van de Nederlanders negatief over homo- en biseksualiteit, nu is dat gedaald tot 7%. Over transgenders denkt 10% negatief. De houding is in alle sociaal-demografische groepen positiever geworden, ook in groepen waar men van oudsher negatief over homoseksualiteit denkt, zoals ouderen, mensen met  een migratie-achtergrond en religieuze personen.

Hoewel Nederlanders steeds positiever zijn gaan denken over homoseksualiteit hebben veel Nederlanders nog steeds problemen met homoseksueel gedrag in de openbare ruimte. Zo neemt 32% van de Nederlanders aanstoot aan twee zoenende mannen en 23% aan twee zoenende vrouwen (12% neemt aanstoot aan een zoenende man en vrouw). Ook zegt 23% meer moeite te hebben met twee mannen die hand in hand lopen dan met een man en vrouw die dat doen.

Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) personen hebben meer problemen dan heteroseksuelen op bepaalde maatschappelijke terreinen zoals werk en veiligheid. LHB's hebben bijvoorbeeld vaker met intimidatie op het werk te maken en hebben vaker burn-out verschijnselen.

Lesbische en homoseksuele personen ervaren een lagere sociale cohesie in de buurt; zij vinden bijvoorbeeld de buurt minder gezellig met minder saamhorigheid. Ook voelen lesbische en homoseksuele personen zich vaker onveilig in de eigen buurt en op andere plekken zoals rond uitgaansgelegenheden en op plekken waar veel jongeren hangen. Zij ervaren ook relatief vaak respectloos gedrag van onbekenden en personeel van commerciële of overheidsinstellingen. In de afgelopen 12 maanden zijn zij ook vaker slachtoffer geworden van geweld, het gaat dan vooral om bedreigingen.

Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016 : Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lees hier meer over de LHBT-monitor op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Mooie acties tijdens IDAHOT 2016


Op dinsdag 17 mei jl werd wereldwijd de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHO of IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia) of IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, BIphobia and Transphobia).n Nederland werd deze dag gevoerd onder het motto ‘Jezelf kunnen zijn, dat wil jij toch ook?’. Veel bekende en minder bekende Nederlanders, waaronder minister Jet Bussemaker, spreken zich uit tégen LHBTI-fobie en vóór een inclusieve samenleving; een samenleving waarin seksuele oriëntatie en genderexpressie veelkleurig mogen zijn.

Geen #selfies maar #jezelfies

Dit jaar werd door heel Nederland een meerdaagse estafette aan activiteiten georganiseerd. Zo ging tijdens de ochtendspits op station Den Haag Centraal de roze loper uit, wappert in veel steden de regenboogvlag en worden later vandaag in Groningen de officiële handtekeningen gezet om de veiligheid van LHBTI’s in Drente, Friesland en Groningen te verbeteren. Ook de komende week vinden nog veel activiteiten plaats, zoals aanstaande zaterdag in Utrecht de eerste Walk of Love. Daarnaast is IDAHOT2016 de dag van de #jezelfie: een ‘selfie’ met het thema van dit jaar: ‘jezelf kunnen zijn, dat wil jij toch ook?’.

Homofobie, bifobie, trans- en interseksefobie in Nederland

LHBTI’s hebben wereldwijd te maken met stigmatisering, politiegeweld, overheidsrepressie, aanvallen en geweld. Hun meest basale mensenrechten worden dagelijks geschonden. En ook in Nederland is nog veel te winnen; ondanks een steeds positievere houding – zo vindt ruim 9 op de 10 Nederlanders dat zij het recht hebben om te leven zoals ze dat zelf willen – hebben LHBT’s gemiddeld twee keer vaker te maken met geweld dan heteroseksuele Nederlanders. Ook ervaren biseksuelen op het werk tot twee keer vaker problemen ten opzichte van hun hetero collega’s en is de acceptatie van transgenders in Nederland beduidend minder dan van LHB’s, zo blijkt onder andere uit het recent verschenen SCP rapport.

17 mei 1990

Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel  van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Wereldwijd grijpen (LHBTI-)organisaties deze dag aan om op te roepen een einde te maken aan homo-, bi-, trans- en interseksefobie.

Dit jaar was er weer een speciale website http://idahot.nl/ waar een agenda wordt bijgehouden van lokale activiteiten die in het kader van IDAHOT in Nederland worden georganiseerd.

Het twitteraccount van IDAHOT is : @IDAHOTnl

Masterclass over ketenaanpak voor veilige wijken voor LHBT’s

Op 23 juni as. heeft Natuurlijk Samen een Masterclass gepland waaraan stakeholders uit een aantal gemeenten en regio's ervaringen gaan uitwisselen over de implementatie van een ketenaanpak voor een veilige buurt voor LHBT's.  De masterclass zal plaatsvinden in Utrecht.

Een aantal gemeenten zijn pionier op het gebied van een ketenaanpak voor veilige wijken voor LHBT's. Dit houdt in dat er structurele aandacht is op beleidsniveau voor LHBT's  en een structuur is opgezet voor de vroegsignalering van incidenten in de buurt. Doel van de Masterclass is dat stakeholders uit deze koplopergemeenten ervaringen uitwisselen over hoe een succesvolle ketenaanpak eruit ziet. Vanuit de volgende stakeholders worden afgevaardigden uitgenodigd om deel te nemen aan de Masterclass:  politie, de lokale COC of LHBT-platform, gemeenten (afdeling Veiligheid en LHBT's) en de antidiscriminatievoorzieningen. Koplopergemeenten die aan de Masterclass deelnemen zijn onder meer Nijmegen, Utrecht, Amersfoort en Groningen. Voorts hebben organisaties uit de regio Haaglanden en de provincie Zeeland toegezegd aan de Masterclass deel te nemen.

Deelnemers aan de masterclass worden gevraagd praktijkvoorbeelden en kennis te delen en krijgen hiervoor de mogelijkheid om hun praktijk te laten toetsen, van andere koplopers te leren en verbeterpunten mee te nemen. De masterclass moet uiteindelijk resulteren in een handleiding voor het opzetten en implementeren van een ketenaanpak voor veilige wijken voor LHBT’s. Judith Schuyf is bereid gevonden om deze handleiding te schrijven in opdracht van Natuurlijk Samen. Aan de Masterclass nemen alleen stakeholders uit gemeenten deel die door Natuuurlijk Samen zijn uitgenodigd.

Bijeenkomsten in Rotterdam met IDEM, de Hang-Out 010 en Natuurlijk Samen op IDAHOT

LHBT-Kennisatelier IDEM en thema-avond Hang-Out 010

Op 17 mei jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van het Kennisatelier LHBT-Emancipatie van IDEM, het stedelijk expertisecentrum voor integratie, discriminatie en (lhbt-)emancipatie in Rotterdam. Verschillende Rotterdamse organisaties waren uitgenodigd om te praten over signalen en initiatieven uit de stad  en activiteiten op het gebied van LHBT-emancipatie. Gastorganisaties van dit kennisatelier waren de Hang-Out 010 en de GSA Natuurlijk Samen, beiden waren betrokken bij de organisatie en het inhoudelijke programma.

Manon Driel, bestuurslid van de Hang-Out 010 gaf een inkijk in het ontstaan en de ervaringen van Hang-Out, een uniek Rotterdams project voor biculturele LHBT’s. Sigrun Scheve, projectleider van de GSA Natuurlijk Samen, pleite in haar themapresentatie voor het opzetten van een LHBT-veiligheidsalliantie in Rotterdam. Ter plekke vonden 6 organisaties zich bereid om hierin het voortouw te nemen, o.a. het politienetwerk Roze in Blauw, de gemeente Rotterdam, Rainbow City, Rotterdam pride, COC Rotterdam en het Trans-Cafe. In de avonduren verplaatste het gezelschap zich naar ‘Bar’ in het centrum van Rotterdam voor een publieke thema-avond over beeldvorming, zichtbaarheid en veilige wijken voor LHBT’s.

In meerdere rondes discussieerden diverse panelleden en publiek over de actuele veiligheidssituatie voor LHBTI’s in Rotterdam, empowermentstrategieën en de aanpak van homovijandig gedrag. Op gebied van veilige wijken werd geconstateerd dat er wel vooruitgang is geboekt door bijvoorbeeld de inzet van Roze in Blauw en meer aandacht voor het thema; aan de andere kant bleken met name transgenders veel last te ervaren van alledaagse discriminatie en werd duidelijk dat maar een klein gedeelte van de ervaren discriminatie wordt gemeld. Gert-Jan Verboom van The Hang-Out 010 benadrukte het belang van  het doorbreken van stereotiepe beelden van LHBT’s. Gert-Jan: “Het zijn deze stereotiepe beelden die makkelijk blijven hangen. Met aan de ene kant de extravagante dragqueen en aan de andere kant de huis-tuin-en-keuken-homo. Aangezien veel jonge LHBT’s zich spiegelen aan deze beelden, vinden we het belangrijk om hier nuances in te brengen en bestaande beelden aan te vullen.”

Campagne

Campagne Aan het einde van het avondprogramma gaven een aantal actieve jongeren van de Hang-Out 010 het startschot voor de campagne #mylgbtqlife; deze campagne is door de jongeren zelf bedacht en gericht op het doorbreken van stereotypen. Zo wordt jongeren gevraagd om een foto in te sturen van hoe zij zichzelf zien als LHBT'er.

Open houding

Open houding Aan de andere kant pleit Gert-Jan ook voor een open houding van LHBT’s. “Als we veilige wijken willen, moet je als LHBT’er niet islamofoob zijn. Vaak hoor je dat religie en LHBT’s niet samengaan maar er zijn ook migrantenorganisaties die het wel bespreekbaar maken in hun achterban. En in Rotterdam worden veel LHBT-vluchtelingen opgevangen door de Remonstrantse Gemeente. Natuurlijk is er nog veel werk te doen maar er zijn ook hoopvolle momenten.”

Lees meer op  #mylgbtqlife

Sterke stijging discriminatie-incidenten LHBT’s in Zeeland en West-Brabant

Blijkt uit registraties politie

Het aantal politieregistraties van discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) is afgelopen jaar sterk gestegen in Zeeland en West-Brabant. Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid maakt nu meer dan 50 procent uit van alle discriminatie-incidenten in de politie-eenheid.

Uit het Jaarrapport Discriminatie 2015 over de politie-eenheid Zeeland en West-Brabant blijkt dat het aantal geregistreerde discriminatie-incidenten in 2015 is toegenomen met een derde. Hoewel discriminatie op allerlei gronden in de registraties voorkomt, is de stijging bijna in het geheel toe te schrijven aan de toename van het aantal discriminatie-incidenten op grond van seksuele gerichtheid. Hierdoor komt discriminatie van LHBT’s in de politie-eenheid vaker in de registraties voor dan discriminatie op grond van ras, dat landelijk al jaren de meest geregistreerde discriminatiegrond is bij politie en antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s).

De politie vermoedt dat de stijging te maken kan hebben met de extra investeringen van de eigen politieorganisatie in de aanpak van discriminatie-incidenten, in combinatie met de versterking van het gespecialiseerde LHBT-netwerk Roze in Blauw in Zeeland en West-Brabant. Mogelijk hebben meer LHBT's die te maken kregen met discriminatie hierdoor ook daadwerkelijk aangifte gedaan of een melding gemaakt. De lage meldingsbereidheid van LHBT's is al jaren een probleem, omdat veel LHBT’s denken dat het geen nut heeft om aangifte te doen. Hoewel de toename in Zeeland minder groot is dan in West-Brabant, laten beide regio’s wel een duidelijke stijging zien.

Het Jaarrapport Discriminatie 2015 over de politie-eenheid Zeeland en West-Brabant kunt u hier downloaden.

Over de politie-eenheden Rotterdam, Oost-Brabant, Limburg, Noord-Holland en Den Haag verschenen er ook rapporten over discriminatie. U vindt hier alle Jaarrapporten Discriminatie 2015 op een rijtje.