Nummer 23, Oktober 2017
Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen van start

Alliantie moet Rotterdam veiliger maken voor lhbti’s

Een veiliger Rotterdam voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender personen en mensen met een intersekse-conditie. Dat is het streven van de Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen waarin diverse Rotterdamse organisaties de krachten bundelen. Het startschot werd gegeven op 21 september jl. tijdens de Rotterdam Pride Seminar 'Mind the gap' in het Nieuwe  Instituut. Dit gebeurde in aanwezigheid van Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van het ministerie van OCW en de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans, die tekende namens de gemeente Rotterdam.

Een veilige leefomgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie voelen zich vaak niet veilig in hun buurt, op hun werk en tijdens het uitgaan. Ze krijgen te maken met afkeurende blikken, respectloze opmerkingen, bedreigingen of erger. In 2016 ontvingen het meldpunt van RADAR en de politie tientallen meldingen op grond van seksuele gerichtheid. Veel incidenten worden niet gemeld. De Veiligheidsmonitor 2015 van het CBS toont dat een groter deel van de homoseksuele mannen en lesbiennes zich weleens onveilig voelt dan hetero’s. Bijna 1 op de 5 homoseksuele mannen voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt, bijna 1 op de 3 ervaart vaak respectloos gedrag van een onbekende op straat en ruim een kwart is slachtoffer geweest van criminaliteit. Bij heteroseksuele mannen zijn deze percentage beduidend lager.Uit onderzoek van het Transgender Netwerk Nederland (TNN) in 2015 kwam naar voren dat een derde van de ondervraagde transgender personen maandelijks belediging ondervindt, en 43 procent had in de afgelopen 12 maanden ten minste één evident gewelddadig incident meegemaakt.

De Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen richt zich op het verbeteren van het veiligheidsgevoel en het verhogen van de meldingsbereidheid, het delen  van kennis en inzichten over de veiligheidssituatie van LHBTI’s in Rotterdam, en het signaleren van onveilige situaties, adviseren en agenderen.

Enkele concrete maatregelen zijn het opstellen en verspreiden van een roze sociale kaart, in gesprek gaan met horecaondernemers over concrete acties om het uitgaansleven veiliger te maken voor LHBTI's, het opstellen van een veiligheidsanalyse, het ontwikkelen van een ketenaanpak op stedelijk- gebieds- en wijkniveau en te zorgen dat signalen van onveilige situaties vroegtijdig worden opgemerkt en opgepakt

De Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen bestaat uit The Hang-Out 010, Transcafé Rotterdam, Rainbow City, COC Rotterdam, Rotterdam Pride, IDEM Rotterdam, Politie Eenheid Rotterdam, Stichting GayRotterdam, RADAR vóór gelijke behandeling tegen discriminatie, gemeente Rotterdam en de landelijke Gay Straight Alliance voor veilige wijken Natuurlijk Samen.

Kijk hier voor een clip over Natuurlijk samen.

Sociale wijkteams en LHBTI-sensitiviteit

Train-de-trainer programma

Antidiscriminatievoorziening RADAR heeft een train-de-trainer programma ontwikkeld dat lokale COC-verenigingen en antidiscriminatievoorzieningen  in staat stelt  om medewerkers van sociale wijkteams te trainen op LHBTI-sensitiviteit.

In steeds meer gemeenten zijn sociale wijkteams actief. Deze teams komen achter de voordeur en aan de keukentafel kijken welke hulp nodig is. In praktijk blijkt dat zij lang niet altijd voldoende kennis hebben van lastige situaties en gevoelens waarmee LHBTI-inwoners te maken krijgen. Om LHBTI-personen goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat sociale wijkteams LHBTI-sensitief zijn. Door meer begrip en inzicht in de situatie van LHBTI-personen is het sociale wijkteam beter in staat om ondersteuning te bieden bij zaken als zelfacceptatie of het omgaan met een omgeving die je niet accepteert. Bovendien kunnen sociale wijkteams hiermee ook een belangrijke rol spelen in vroegsignalering van onveiligheid in een buurt of wijk.

Bij het ontwikkelen van LHBTI-sensitiviteit bij sociale wijkteams kunnen antidiscriminatievoorzieningen en COC-verenigingen een rol spelen.

Voor wie is het programma geschikt: . COC-ers die het leuk vinden professionals voor te lichten over seksuele en genderdiversiteit. Dit kunnen bijvoorbeeld voorlichters zijn, Roze Ouderenambassadeurs of veiligheidscoördinatoren met interesse voor sociale veiligheid en zorg. ADV's die in hun gebied workshops over dit thema willen geven aan sociale wijkteams.  Anderen die geïnteresseerd zijn om deze workshop te geven. Kennis over seksuele en genderdiversiteit en ervaring met het geven van trainingen is een pré.

Trainers zijn: Karlijn van der Boon en Sigrun Scheve, (RADAR) m.m.v. Jan-Willem de Bruin (COC Nederland)

Wanneer en waar: De training wordt gegeven op zaterdag 18 november bij COC Nederland, Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam.  Inloop vanaf 10.30 uur. Aanvang training: 11.00 uur tot 17.00 uur.

Lunch en borrel worden verzorgd. Voor deelname worden geen kosten in rekening gebracht. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Bij succes zal deze training vaker gegeven worden.

Inschrijfformulier is hier te downloaden.

COC Nederland positief over het regeerakkoord

Veel afspraken uit COC’s Regenboog Stembusakkoord overgenomen

COC Nederland is positief over de LHBTI-maatregelen in het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Veel afspraken uit COC’s Regenboog Stembusakkoord zijn in het regeerakkoord overgenomen. Het COC is kritisch over de afspraken over meerouderschap en de zogenaamde vluchtelingendeals. 

Zo wordt aan artikel 1 van de Grondwet een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie toegevoegd, komen er verschillende maatregelen om de positie van LHBTI-jongeren op school te verbeteren, komt er meer aandacht voor suïcidepreventie onder LHBTI’s, blijft het discriminatieverbod in de Strafwet onaangetast en wordt geslachtsregistratie zo veel mogelijk afgeschaft. Discriminatie van trans- en intersekse personen wordt expliciet verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. De aandacht voor de mensenrechten van LHBTI’s blijft een prioriteit in het buitenlands beleid van Nederland en het mensenrechtenfonds wordt daartoe verhoogd. Het zijn maatregelen waar het COC al jaren voor pleit en die staan in COC’s Regenboog Stembusakkoord. Het COC sloot dat akkoord op 7 maart 2017 met VVD, D66 en zes andere partijen, samen goed voor 98 van de 150 Kamerzetels.

Het COC is wel  kritisch over de afspraken over meerouderschap in het regeerakkoord. Positief is dat er wetgeving komt en dat de regeringspartijen hier een vrije kwestie van maken: het regeerakkoord biedt ruimte voor een meerouderschapsregeling. Wel willen de partijen nog onderzoek naar zaken als erfrecht en naamrecht bij meerouderschap.“Zulk onderzoek mag niet tot vertraging leiden”, aldus Tanja Ineke. “Het is niet verantwoord om kinderen en ouders in meeroudergezinnen nog langer onnodig in onzekerheid te laten.” “Het benoemen van nieuwe onderzoekscommissies is onacceptabel, we gaan daar de komende tijd scherp op letten”, zegt Ineke. “De details van een meerouderschapswet kunnen prima door ambtenaren op het ministerie worden uitgewerkt.” Nieuwe onderzoekscommissies zijn volgens Ineke ook volstrekt overbódig. De Staatscommissie Herijking Ouderschap deed 2,5 jaar onderzoek naar meerouderschap en kwam met concrete voorstellen voor invoering. Ook tekende een ruime Kamermeerderheid voor meerouderschap in COC’s Regenboog Stembusakkoord.

Het COC is zeer bezorgd over de ‘vluchtelingendeals’ die het kabinet wil sluiten met landen als Libië, Egypte en Tunesië. De mensenrechten van LHBTI’s worden in de meeste van deze landen met voeten getreden en LHBTI’s kunnen er dus niet veilig verblijven. Het regeerakkoord gaat alleen in op de situatie van LHBTI-asielzoekers die er in slagen de opvang in deze regio’s te ontvluchten en die Nederland toch weten te bereiken. Zij kunnen in een korte asielprocedure aangeven dat ze in de regionale opvang ‘onaanvaardbare risico’s’ lopen, waarbij rekening gehouden zal worden met ‘specifieke kwetsbare groepen’. Dat biedt echter geen soelaas voor LHBTI’s die, vaak uit schaamte of angst voor de autoriteiten, niet direct ‘uit de kast’ komen.

Het COC roept formateur Rutte op om ook in de portefeuilleverdeling van het nieuwe kabinet prioriteit te geven aan LHBTI-emancipatie. Dat kan door de minister van OCW opnieuw verantwoordelijk te maken voor het Emancipatiebeleid.

Het volledige persbericht van COC Nederland over het regeerakkoord kunt u hier lezen.

Het Regenboog Stembusakkoord kunt u hier lezen.

Het  regeerakkoord "Vertrouwen in de toeksomst" kunt u hier lezen.

 

 

 

De film Anders maakte indruk tijdens Regenboogweek Emmen

Op 11 oktober 2017 ging in Emmen de korte film 'Anders' in première die handelt over transgender zijn. 'Anders' gaat over de 14-jarige Alex die moeite heeft zich staande te houden op het Drentse platteland. Mensen kijken raar naar hem. Hij ligt duidelijk met zichzelf in de knoop. De film komt tot een climax na een partijtje voetbal. Dan zal hij laten zien wie hij is. De film was een van de hoogtepunten van de eerste Drentse Regenboogweek, die van 7 tot en met 14 oktober 2017 plaatsvond. Tijdens deze week staan verschillende organisaties stil bij de sociale acceptatie van LHBT's.

De zaal met vierhonderd genodigden was stil na afloop van het zien van de korte film tijdens de première berichtte RTV Drente.Opdrachtgever Provincie Drenthe is blij met het resultaat. “Ik vind het indrukwekkend. Je kijkt eigenlijk ademloos. Ik denk dat we als Drenthe vooruit lopen door deze film ter beschikking te stellen. We willen graag het onderwerp onder de aandacht brengen en deze film kan daarbij helpen”, zegt gedeputeerde Henk Jumelet. De Emmensen wethouder Jan Bos vindt na afloop van het zien van de film dat er voor de gemeente nog een hele opgave ligt om mensen te ondersteunen die anders zijn. Gemeente Emmen is sinds september 2016 een Regenbooggemeente. Een Regenbooggemeente zet zich extra in voor de sociale acceptatie en veiligheid van LHBT's.

De film is gemaakt door de Assense filmmaker Reinout Hellenthal. De opnamen vonden plaats op 8 verschillende locaties in Drenthe, met medewerking van figuranten en vrijwilligers uit de omgeving.

Enkele scholen voor voortgezet onderwijs in Assen gaan de film vertonen en gebruiken tijdens de lessen. De film is na de première ook te zien bij RTV Drenthe. De uitzenddatum is nog niet bekend.

Lees hier meer over  première van de film 'Anders'. op de website van RTV Drenthe.

Een trailer van de film is hier te zien.

Samenwerkingsverband Regenboogsteden heeft effect

Evaluatieonderzoek naar Regenboogsteden

Op 20 september 2017 is een evaluatie-onderzoek over het samenwerkingsverband Regenboogsteden gepubliceerd. De 42 Regenboogsteden zijn gemeentes die in de periode 2015-2017 met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW een speciaal beleid hebben gevoerd gericht op de sociale acceptatie, emancipatie en veiligheid van LHBT’s. De Regenboogsteden zijn een voortzetting van het Koploperprogramma dat in 2008 van start ging.  Het onderzoek concludeert dat gemeenten die niet in de samenwerking meedoen weinig tot geen LHBT-beleid  voeren. De politieke aandacht neemt toe bij gemeenten die langer meedoen aan de samenwerking. En gemeenten die een langere periode meedoen, hebben meer beleid op specifieke thema’s binnen het LHBT-beleid, zoals onderwijs, ouderen of sport, dan gemeenten die korter meedoen.

Het onderzoek is uitvoerd door Panteia en Atria door middel van een  documentenstudie en een internetenquête opgesteld en uitgezet onder alle 42 deelnemende Regenbooggemeenten en 19 niet-Regenbooggemeenten, waaronder de 4 gemeenten die op eigen initiatief de intentieverklaring hebben ondertekend.

Geconcludeerd wordt onder meer dat vrijwel alle Regenbooggemeenten een specifiek LHBT-beleid uitvoeren. Bij de Regenbooggemeenten die geen specifiek LHBT-beleid hebben, is de voornaamste reden dat er in de betreffende gemeenten geen doelgroepenbeleid meer wordt gevoerd en er wordt ingezet op inclusiebeleid. Deze gemeenten voeren echter wel activiteiten uit gericht op het vergroten van de sociale acceptatie en veiligheid van LHBT’s.

In vergelijking met 2014 blijkt dat Regenbooggemeenten meer arbeidsuren toewijzen aan LHBT-beleid en eveneens meer eigen middelen inzetten om LHBT-beleid uit te voeren. Deze stijging is in lijn met de verhoogde aandacht die ambtenaren zien en is deels ook te verklaren door de nieuwe verplichte cofinanciering

Een groot deel van de Regenbooggemeenten geeft aan dat er zonder de Regenbooggelden geen LHBT-beleid was geweest. De financiële bijdrage wordt door 7 Regenbooggemeenten als een “noodzakelijke voorwaarde” gezien om de continuïteit van LHTB-beleid te kunnen waarborgen. Gemeenten geven ook aan dat de bovenlokale samenwerking er niet zou zijn zonder de Regenboogaanpak.

De rol van de Regenboogaanpak lijkt extra belangrijk gezien de trend om af te stappen van doelgroepenbeleid en te bewegen richting ‘inclusiebeleid’. Gemeenten zien het ondersneeuwen van het thema binnen het bredere sociale domein als een reëel risico. De Regenboogaanpak zorgt voor expliciete aandacht voor het onderwerp.

Het merendeel van de Regenbooggemeenten monitort zowel de (on)veiligheidsgevoelens onder LHBT’s als de sociale acceptatie van seksuele diversiteit onder de lokale bevolking. Net als in 2014 neemt een groot deel van de Regenbooggemeenten de door GGD beschikbaar gestelde vragen op in hun monitor. Veel gemeenten geven echter aan dat zij hun eigen LHBT-beleid niet evalueren en/of niet over de juiste instrumenten beschikken om de causale relatie tussen het lokale LHBT-beleid enerzijds en veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van LHBT’s anderzijds aan te tonen.

Het onderzoek kunt u hier downloaden.

Website Coming In gelanceerd

Bestemd voor biculturele lhbt's

Op Coming Out Dag hebben COC Nederland, Movisie en Rutgers de website Coming In gelanceerd. Deze website is bedoeld om biculturele lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgender personen te ondersteunen, voor wie uit de kast komen géén optie is – bijvoorbeeld omdat zij in een omgeving leven waarin hun gevoelens niet worden geaccepteerd.

Met Coming In ondersteunen COC Nederland, Movisie en Rutgers de empowerment van biculturele LHBT’s. Coming In staat daarbij voor een ander perspectief op ‘coming out’; jezelf kunnen zijn als (biculturele) LHBT, dát is waar het om gaat. LHBT-zijn ligt namelijk in biculturele kringen vaak nog gevoelig. Waar 91% van de autochtone Nederlanders vindt dat homomannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, ligt dat percentage lager in Surinaams-Nederlandse (86%), Antilliaans-Nederlandse (84%), Marokkaans-Nederlandse (62%) en Turks-Nederlandse (54%) kringen. LHBT-jongeren die opgroeien in biculturele of sterk religieuze kringen, kunnen behoorlijk in de problemen komen, wanneer zij zelf, hun familie, omgeving of geloof hun gevoelens niet accepteren.

Zichtbare rolmodellen zijn een belangrijke factor in de (zelf-)acceptatie van biculturele LHBT’s en hun omgeving. Vandaar dat Coming In werkt met ambassadeurs.In de woorden van de zangeres Shary-An, ambassadeur: “Veel biculturele lhbt-jongeren twijfelen tussen hun eigen gevoelens en de opvattingen van hun familie, omgeving of geloof. Voor hen is het belangrijk om te weten dat er anderen zijn zoals zij. Als ambassadeur wil ik laten zien dat ze er niet alleen voor staan en zo bijdragen aan de acceptatie van biculturele LHBT-jongeren in Nederland!”

Coming In heeft twee doelgroepen : biculturele LHBT's en sociale professionals of zorgprofessionals die te maken hebben met biculturele LHBTt's. Coming In biedt biculturele lhbt's inspiratie, netwerken en events. Sociale professionals en zorgprofessional kunnen terechte bij Coming In aan het juiste adres voor onder andere achtergrondinformatie en trainingen.

De website Coming In is hier te raadplegen.

Persbericht COC Nederland over lancering Coming In is hier te raadplegen.

.