nummer 6 - oktober 2012
Training Veiligheidsketen

Op zaterdag 22 september organiseerde Natuurlijk Samen in Utrecht een training voor lokale en regionale LHBT-organisaties. De aanpak van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid in de veiligheidsketen van gemeente, politie en justitie stond centraal. De training stond in het teken van een betere omgang met incidenten.

Cyriel Triesscheijn, dagvoorzitter en mede-initiatiefnemer van Natuurlijk Samen, lichtte het programma toe. Besproken onderwerpen waren: recente incidenten en de rollen van regionale belangenbehartigers, Openbaar Ministerie, politie, antidiscriminatiebureaus en gemeente hierbij. In het middenprogramma, werden workshops gegeven in kleine groepjes praten, luisteren, beleven en iets leren. Tijdens de workshops kwamen aandachtspunten naar voren, de aanwezigen stelden elkaar vragen, wisselden adviezen uit en gaven soms een andere kijk op ieders aanpak. Tijdens een workshop werd bijvoorbeeld het onderwerp ‘preventie’ besproken. Wat zijn valkuilen? Waarin onderscheidt zich een goede aanpak?

Enkele reacties van de aanwezigen: ‘’Gelukkig zijn veel mensen die dezelfde doelen nastreven op de bijeenkomst afgekomen, namelijk om met elkaar te proberen homodiscriminatie tegen te gaan.’’

‘’Goed te begrijpen voor alle aanwezigen en boeiend om naar te luisteren’’

LSA WORKSHOP: Zoek het lekker uit!

In een workshop werd tijdens de platformbijeenkomst van het Landelijk Samenwerkingsverband van Aandachtswijken (LSA) op zaterdag 29 september stilgestaan bij Homo Hetero Alliantie “Veilige wijken”.

In Nederlandse wijken leeft men vreedzaam samen. Men groet elkaar, zo nu en dan organiseert iemand een buren BBQ of een borrel. Men versiert de straat tijdens een EK en men let op elkaars kinderen bij het buitenspelen.

Maar hoe zit het met de tolerantie en de ruimdenkendheid als je iets dichter “onder de huid”gaat kijken? Als je het hebt over seksuele geaardheid, hoe verhoudt men zich dan tot elkaar? In hoeverre is wat men zegt ook wat men doet? Hoe tolerant zijn we eigenlijk? Wanneer ontaardt tolerantie in onverschilligheid en gemakzucht of zelfs selectieve blindheid? Wanneer is een opmerking grievend? Is iets wat goed bedoeld is toch kwetsend en is een kwajongensstreek een reden voor verhuizing?

Op speelse wijze werd aandacht besteed aan de betekenis van woorden, de impact van beelden en de gevolgen van daden, om zo “je thuis te voelen in je eigen buurt” te analyseren.

Er deden 14 leden mee uit wijken in Lelystad, Alkmaar, Helmond, Utrecht, Zwolle, Amsterdam, Enschede, Den Haag, Arnhem, Eindhoven en Nijmegen.

Iedereen kreeg vervolgens keuzes voorgelegd, waardoor helder werd waar men stond en welke standpunten men innam. Ook werden 15 foto’s/beelden getoond waaruit men kon kiezen om zijn haar buurt te beschrijven.

Tijdens de workshop kwam het gesprek op gang over wat je kon doen aan intolerantie, conflicten in de wijk en welke zaken je op wat voor manier zou kunnen aanpakken.

Na afloop gaven verschillende mensen aan dat zij hun ervaringen graag meenamen naar hun wijk en hadden het gevoel er wijzer van geworden te zijn.

Samenwerking met Landelijk Platform Woonoverlast

Natuurlijk Samen gaat samenwerken met het Landelijk Platform Woonoverlastbij het ontwikkelen van expertise en ondersteuning van betrokkenen bij discriminatie  in de woonomgeving. Het Landelijk Platform Woonoverlast heeft ruime ervaring met de aanpak van problemen in de woonomgeving. Bij Natuurlijk Samen zijn organisaties aangesloten die specifieke kennis hebben over discriminatie en de aanpak van incidenten in de woonomgeving waarbij homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders - zogenaamde lhb’ers - het doelwit zijn. Ook lokale antidiscriminatie bureaus worden bij dit project betrokken omdat zij vanuit de lokale praktijk ervaring hebben met de aanpak van alle vormen van discriminatie. Klachten over discriminatie in de woonomgeving zijn daarbij ruim vertegenwoordigd.

Het Platform richt zich op advisering en ondersteuning van ketenpartners als gemeente, politie, woningbouwcorporaties en wijkorganisaties. Natuurlijk Samen is een brede alliantie gericht op het verbeteren van de veiligheid van LHBT'ers in wijken en spreekt verantwoordelijken aan op hun taken. Antidiscriminatie bureaus hebben praktijkervaring met de ondersteuning van gedupeerden van discriminatie en bemiddeling rond de aanpak van discriminatie in de woonomgeving. Door deze kennis te bundelen kunnen Natuurlijk Samen en antidiscriminatie bureaus putten uit de ervaring van het Platform Woonoverlast en kan het Platform gebruik maken van de contacten van Natuurlijk Samen in situaties waarbij ook ondersteuning van gedupeerden nodig is en de praktijkervaring van ADB's.

Europees onderzoek naar doorwerking LHBT-beleid

Zowel op landelijk als op lokaal niveau staat gelijke behandeling van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders op de beleidsagenda's. Maar weten we eigenlijk of dit beleid wel aansluit en landt in organisaties? Kunnen slachtoffers van 'gay bashing' nou echt bij hun wijkagent terecht? Krijgen lesbiennes op school ondersteuning van hun docenten als zij worden gepest? En hoe staat het met de zorg voor transgenders? Hebben artsen oog voor hun problemen en vragen? Om deze vragen te beantwoorden, gaat Art.1, landelijk kenniscentrum discriminatie, de komende maanden onderzoek uitvoeren onder professionals die in hun werk te maken hebben met LHBT-cliënten/patiënten/leerlingen/collega's. Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar respondenten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Europees Agentschap voor de Grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) en is gericht op het doorwerken van beleid gericht op de gelijke behandeling van homo's, lesbiennes, biseksuelen en trans-genders (LHBT) in (publieke) organisaties. Er worden interviews afnemen met professionals actief op de volgende vier terreinen: overheid/beleid, onderwijs, politie, gezondheidszorg, inclusief specifieke transgenderzorg.

Er worden gesprekken gevoerd met mensen uit de praktijk - leraren, schooldirecteuren, artsen, psychiaters, verpleegkundigen, politieagenten, noem maar op. Daarnaast willen we ook een aantal mensen uit het beleidsveld spreken, bij gemeente en rijk. Zowel mensen die beslissingen nemen en strategie bepalen, als mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. Aan al deze groepen willen wij vragen hoe zij in de praktijk omgaan met LHBT- issues, of zij zich voldoende ondersteund voelen in hun werkzaamheden, welke factoren hieraan bijdragen en waar zij tegenaan lopen.

Dus: Bent u of kent u een mogelijke respondent? Neem contact op met Gregor Walz (g.walz@art1.nl), en laten we verder praten!